The Sprinters project celebrates its Olympics games on the Italian island of Ponza from October 1 to 4

Twelve athletes from each participating countries will participate in the four disciplines promoted by this European project

The island of Ponza, on the Italian coast, halfway between Rome and Naples, hosts the Olympics Sprinters from 1 to 4 October, a environmentally friendly sports competition. The project, coordinated by the municipality of Cullera and financed by the European Union and the Erasmus + program, promotes sporting activities in protected natural areas and the creation of sustainable startups in the sector.

For 4 days, 12 athletes from each of the five member countries of Sprinters -Bulgaria, Spain, France, Italy and Latvia- will compete in the disciplines of Nordic walking, mountain biking, canoeing and running. The competitions will be mixed and with no age limit.

On Tuesday 2 October, the Olympics will begin with the canoeing and running events, with the mottos ‘Rowing for Europe’ and ‘Running for Europe’. The canoeing competition includes sessions between 8 and 10 participants, if weather conditions allow it, will travel a mile in the area of ​​Bourbon Harbor.

From the same place the race ‘Running for Europe’ of 5 kilometers long will start and run along the panoramic road of Ponza and will be diverted by a natural path that leads until the town of Santa María and back to the port.

Wednesday, October 3 will be the day to test the resistance of the athletes. ‘The Nordic march through Europe’ will be a competition of three kilometers long in which participants will walk on natural paths that will bring them to a hill 600 meters high.

The biking race will be 4 kilometers long that can continue up to 10 kilometers. It is a circular route along a greenway through the Fortino-Forte Papa natural park.

 

Different races took place in Mersrags

To unite the team that is involved in the project and to give them opportunity also enjoy the spirit of the race on 14th July 09.00-12.00 during the Sea Festival municipality of Mersrags organized competitions for ERASMUS + Sport project “Sprinters” volunteers, supporters and non-governmental organizations.

Participants competed in such disciplines as running, anchor handling, boot throwing, relay races, basketball, football, voleyball and other sport activities. 

Since the start of the project in 2016, various activities have already taken place in Mersrags, informative seminars, workshops, competitions – running, and nordic walking competitions in the area of ​​seacoastal meadows, mountain biking in Nature park of lake Engure, canoe in the canal. But this event will be as gift for our best helpers! 

 

ERASMUS + Sport project “Sprinters” competitions for volunteers, supporters and non-governmental organizations

To unite the team that is involved in the project and to give them opportunity also enjoy the spirit of the race on 14th July 09.00-12.00 during the Sea Festival municipality of Mersrags organize competitions for ERASMUS + Sport project “Sprinters” volunteers, supporters and non-governmental organizations. Different competitions are planned as running, anchor handling, boot throwing, relay races, basketball, football and other sport activities. 

Since the start of the project in 2016, various activities have already taken place in Mersrags, informative seminars, workshops, competitions – running, and nordic walking competitions in the area of ​​seacoastal meadows, mountain biking in Nature park of lake Engure, canoe in the canal. But this event will be as gift for our best helpers! 

Cultural fact! The annual Sea Festival (in some places known as Fishermen’s Festival) took place in most coastal towns and villages throughout Latvia in the middle of July, being the second largest festival after Midsummer’s Night on the Latvian summer calendar. Even though this festival is celebrated in coastal towns and villages throughout the country, people from all over Latvia flock to the coast during the festivities to honor fishermen for their work, the sea for its abundance of life, or just to get away for the weekend and relax by the sea or go to the many traditional open-air concerts. During Sea Festival, the aroma of fresh smoked fish can be enjoyed in every coastal town or village, and people can take rides into open waters on fishing boats and purchase arts and crafts from local artists. Many games and competitions are also held throughout the day.

 

 

Lai saliedētu komandu, kas ir iesaistīta projektā un sniegtu arī viņiem iespēju izbaudīt sacensības garu 14. jūlijā Jūras svētku ietvaros no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Mērsraga novada pašvaldība organizē sacensības ERASMUS + Sport projekta “Sprinters” brīvprātīgajiem, atbalstītājiem un nevalstiskajām organizācijām. Tiek plānotas dažādas sacensības, piemēram, skriešana, enkura nešana, zābaka mešana, stafetes, basketbols, futbols un citas sporta aktivitātes.

Kopš projekta uzsākšanas 2016. gadā Mērsragā ir notikušas dažādas aktivitātes, informatīvie semināri, radošās darbnīcas, sacensības – skriešana, nūjošana jūras piekrastes pļavās, kalnu riteņbraukšana Engures ezera Dabas parkā, kanoe sacensības Mērsraga kanālā. Bet šis pasākums būs kā dāvana mūsu labākajiem palīgiem!

Kultūras fakts! Jūras svētki (pazīstamai arī kā Zvejnieku svētki) jūlija vidū visās Latvijas piekrastes pilsētās un ciematos ir otrais lielākais vasaras festivāls pēc Jāņiem. Lai arī šis festivāls tiek svinēts piekrastes pilsētas un ciematos visā valstī, cilvēki no visas Latvijas svētku laikā dodas uz krastu, lai godinātu zvejniekus par savu darbu, jūru par bagātību, vai tikai vienkārši atpūstos pie jūras un apmeklētu brīvdabas koncertus. Jūras svētku laikā svaigu kūpinātu zivju aromātu var baudīt katrā piekrastes pilsētā vai ciematā, un cilvēki var izbaudīt zvejas laivas atklātos ūdeņos un iegādāties mākslas un amatniecības pakalpojumus no vietējiem māksliniekiem. Visu dienu notiek arī daudzas spēles un sacensības.  

 

Mountain biking competition in Mersrags last May 28

On May 28, 2018, a mountain biking competition was organized by Mersrags municipality, Mersrags Secondary School and Lake Engure Nature Park under the Sprinters project that is funded by the European Union and Erasmus+. The competition was held in the Engure Lake Nature Park where the participants could enjoy the marvelous landscapes of this natural area.

 

160 participants from different age groups attended the competition. Despite the warm weather, all participants showed great interest and a real spirit of racing in almost 2 km distance. They all tried to achieve the best result in their age group. The 3 fastest participantes in each age group received Sprinters medals and diplomas.

The competition proved that it is possible to organize sports activities in untouched nature areas without disturbing the environment and natural values. The participants of the race expressed their pleasure about it is possible to organize such competitions in the nature, where the can enjoy the fresh air, birds songs, beautiful landscapes and natural environment.

Kalnu riteņbraukšanas sacensības

2018. gada 28. maijā Mērsraga novada pašvaldība, Mērsraga vidusskola un Engures ezera Dabas parks ERASMUS + Sport projekta “Sprinters” ietvaros organizēja kalnu riteņbraukšanas sacensības. Sacensības notika Engures ezera Dabas parka teritorijā.

Sacensībās piedalījās 160 dalībnieki dažādās vecuma grupās. Spītējot karstajam laikam, visi dalībnieki ar lielu interesi un īstu sacensības garu devās 2 km garajā trasē, lai mēģinātu uzrādīt vislabāko rezultātu savā vecuma grupā. Katras vecuma grupas 3 ātrākie rezultātu īpašnieki saņēma “Sprinters” medaļas un diplomus.

Sacensības pierādīja to, ka neskartās dabas teritorijās ir iespējams sarīkot sportiskas aktivitātes, netraucējot apkārtējai videi un dabas vērtībām. Sacensību dalībnieki pauda prieku par to, ka šādas sacensības ir iespējams noorganizēt pie dabas, kur ir svaigs gaiss, putnu dziesmas, skaista ainava un dabas neskartība.

Carrera en bicicleta

El pasado 28 de mayo se celebró una competición de ciclismo en el municipio de Mersrags dentro del programa Sprinters, que está financiado por la Unión Europea y Erasmus+. La carrera fue organizada por nuestros socios del ayuntamiento de Mersrags, la escuela secundaria del municipio y el Parque Natural del Lago Engure, que ofreció preciosos paisajes a la travesía.

160 personas de diferentes edades participaron en la competición. A pesar del calor, todos los participantes mostraron un gran interés y espíritu de lucha para acabar la carrera de casi 2 kilómetros. Todo el mundo dio su máximo y los 3 más rápidos en cada rango de edad recibieron medallas y diplomas de Sprinters.

La carrera demostró que es posible organizar actividades deportivas en áreas protegidas naturales sin perturbar el estado medioambiental de éstas. Los corredores se sintieron felices de disfrutar del aire libre, del medio ambiente y de los paisajes ofrecidos en esta carrera.

 

The Sprinters partners met in Gabrovo (Bulgaria)

The Bulgarian city of Gabrovo welcomed the partners last weekend to celebrate a new Sprinters meeting. The project is coordinated by the municipality of Cullera and funded by the European Union and Erasmus+.

Two were the main topics to discuss. On one hand, the partners talked about the sport management in natural protected areas and the results of the University of Valencia as a scientific partner. On the other hand, they discussed about the Sprinters Olympic Games and set the date of the event that will take place in Ponza (Italy) from October 1 to October 6.

Sprinters members
Sprinters members

Furthermore, they agreed about the participation of 12 athletes from each participanting country (Spain, France, Latvia, Bulgaria and Italy). The Olympic Games will be equal for both genres (male and female), without age restrictions and each country will be able to participate in the competitions it deems appropriate.

Sprinters is a transnational European project that aims to develop sports in natural protected areas in a sustainable way by offering running, nordic walking, canoeing and cycling competitions.

 

Mērsraga novada pašvaldība, Mērsraga vidusskola un Engures ezera Dabas parks piedalās ERASMUS + Sport projektā “Sprinters”.  3 cilvēku delegācija no Mērsraga novada no 17. maija līdz 20. maijam apmeklēja projekta trešo visu partneru sanāksmi Bulgārijā, Gabrovā. Sanāksmē piedalījās projekta partneru pārstāvji no Spānijas, Itālijas, Bulgārijas, Francijas. Šoreiz tikšanās reizē Mērsraga novadu un dabas parku pārstāvēja Agnese Kreicberga, Roberts Šiliņš un Madara Brāle.

Projekta partneru tikšanās reizes ļauj uzzināt, kas projekta ietvaros ir paveikts katrā no projekta dalībvalstīm, kā arī tā ir iespēja kopīgi pārrunāt vēl nepieciešamās aktivitātes, lai projekta norise būtu veiksmīga. Šajā reizē partneri pārrunāja sporta menedžmenta attīstību dabas aizsargājamās teritorijās, sporta un ekonomikas sasaisti, kas veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos, kā arī Valensijas universitātes kā zinātniskā partnera apkopotos rezultātus. Tāpat tika pārrunāta “Sprinters” olimpisko spēļu norise oktobrī, Ponzā.

In the meeting
In the meeting

Mums bija lieliska iespēja ne tikai uzzināt vairāk par projekta norisi, bet arī iepazīt Gabrovu, kur mēs apmeklējām ikgadējo humora un satīras karnevālu, humora un satīras muzeju, dabas parku “Bulgarka”. Tāpat iepazinām arī Gabrovas humoru. Saskaņā ar nostāstiem gabrovieši cērt kaķiem nost astes, lai ziemas spelgonī ātrāk aiz tiem aizcirstu durvis (viens no pilsētas simboliem ir melns kaķis bez astes), kā arī aptur pa nakti pulksteņus, lai velti nedeldētu mehānismu.

Kopš projekta sākuma 2016. gadā Mērsragā jau ir notikušas dažādas aktivitātes, proti, informatīvi semināri, darba grupas, sacensības – skriešanas un nūjošanas sacensības piejūras pļavu teritorijā, braukšana ar laivām pa kanālu. Šā gada 28. maijā notiks sacensības riteņbraukšanā Engures ezera Dabas parka teritorijā.

“Sprinters” ir starptautisks Eiropas projekts, ko koordinē Kulleras pašvaldība Spānijā un ko finansē Eiropas Savienība un Erasmus +. Starpvalstu apvienība sastāv no institūcijām, aizsargājamo dabas teritoriju vadītājiem un dažādu Eiropas valstu sporta organizācijām Spānijā, Francijā, Latvijā, Bulgārijā, Itālijā.  Projekta mērķis ir attīstīt sportu dabas neskartajās teritorijās amatieru līmenī, piedāvājot skriešanu, nūjošanu, braukšanu ar kanoe laivām un riteņiem, tādējādi rūpējoties par savu fizisko sagatavotību un veselību un attīstot vietējo ekonomiku.

 

La ciudad búlgara de Gabrovo acogió el pasado fin de semana una nueva reunión de trabajo de los socios del proyecto europeo  denominado Sprinters, que coordina el Ayuntamiento de Cullera y  que está financiado por la Unión Europea y el programa Erasmus+.

En este encuentro, los socios del proyecto Sprinters debatieron sobre la gestión del deporte en áreas naturales protegidas y los resultados de la Universidad de Valencia como socio científico. Asimismo, se procedió a fijar las fechas en las que se celebrará uno de los ítems deportivos más destacados del proyecto, las Olimpiadas, que tendrán lugar en la isla de Ponza (Italia) del 1 al 6 de octubre.

También se acordó que en esta celebración deportiva podrán participar 12 deportistas de cada uno de los países que forman parte de este proyecto (España, Letonia, Bulgaria, Francia y Bulgaria) y que las Olimpiadas serán mixtas (hombres y mujeres), sin límite de edad, pudiendo participar cada país en las modalidades que considere oportunas: marcha nórdica, bicicleta de montaña, running y canoeing.

Sprinters es un proyecto transnacional europeo coordinado por el ayuntamiento de Cullera y compuesto además por el ayuntamiento de Ponza (Italia), el ayuntamiento de Mersrags (Letonia), el European Center of Innovation, Education, Science and Culture (Bulgaria), la Polisportiva Dilettantistica Ponza (Italy) y Gipacor y que cuenta con la participación de la Universidad de Valencia (España) como socio científico.

 

Sprinters partner: Mersrags (Latvia)

Mersrags is located in the Golf of Riga (Latvia) and it is a city with an excepcional and rich culture. The sea has always been known as the hearth of its region. Fishermen and craftsmen live here and sail all over the world.

The community offers the opportunity to enjoy the beauty of nature, the heritage of history and culture and an atmosphere of peace and silence. In Mersrags live about 2000 inhabitants in 12.480ha.

The winners of Nordic Walking, author of the photo Zane Alkšbirze
The winners of Nordic Walking, author of the photo Zane Alkšbirze

In the municipality you can enjoy a Lake Nature Park which contains 20,4% of the territory. In addition, you can find a beautiful beach of sand and stones. You can take a walk, run, practice nordic hiking or other sport activities along the 12 km of beach. Fishing competitions are also held regularly.

There are very developed industry areas, such as fishery, timber transporting and export, fish processing and a port transit service. Mersrags has a social center service, a information service, a culture center, a harbor and a school.

Mersrags secondary school has 200 students that practice several sport activities like fishing or football. The school has been cooperating with the Hvalso school in Denmark for 15 years, therefore, they have a lot of experience in the organization of summer camps. In this camps they organice several activities in the school areas (like the stadium or the forest) and in nature protected areas such as on the beach, campsites and the Lake Engure Nature Park, an area with a wild and intact nature. Both, tourist and students appreciate these camps and the activities.

 

Sprinters natural spaces: Engure Lake nature park

The Engure Lake Nature Park was established in 1998 and it contains not only the Engure Lake but also the seashore of the Gulf of Riga, from Mērsrags to Engure. The total area is 12 480 square kilometre and Lake Engure is the longest lake of Latvia. Lake Engure is one of Latvia’s largest lakes (41.3 km2) and the very largest in the Coastal Lowland. The lake, about 2–5 km wide, stretches parallel to the west coast of the Gulf of Riga for 17 km, being separated from the gulf by a belt of land that is generally 1.2–2.8 km wide.

Canoe competition, author of the photo Zane Alkšbirze
Canoe competition, author of the photo Zane Alkšbirze

The Lake Engure catchment area is one of the most contrasting areas of Latvia, where the influence of the natural conditions on human economic activities and on overall landscape characteristics is very vividly expressed. The natural conditions have always had, and still have, a significant influence on human activities, settlement pattern, land use and economic activities.

This area can involve sports such as: nordic hiking, canoeing, jogging and fishing.